КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №29" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

! Сьогодні Часы в заголовке окна Календар України. Українське ділове мовлення Back to TOP

Експериментальна діяльність школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

                                       ________________ № _______

 

 

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою «Система духовно-морального  становлення підростаючої особистості у процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання» на базі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» Дніпропетровської міської ради

на 2016 - 2021 роки

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк

виконання

Очікувані результати

І (підготовчий) етап

(червень 2016 року – вересень 2017 року)

1.

1.Визначення складу творчих груп учителів-дослідників за основною темою дослідно-експериментальної роботи.

2.Проведення науково-методичних консультацій з учасниками педагогічного експерименту.

Червень -жовтень

2016 р.

Створення інформаційної бази даних з проблеми морально-духовного зростання підростаючої особистості та національно-патріотичного виховання .

Перерозподіл управлінських функцій для здійснення дослідно-експериментальної діяльності. Підготовка педагогів до участі в дослідно-експериментальній роботі та реалізації завдань експерименту.

2.

Проведення педагогічної та науково-методичної рад, інструктивно-методичної наради, загальної шкільної  конференції з питань експерименту.

Жовтень

2016 р.

Управління дослідно-експериментальною роботою в школі. Діагностика готовності шкільної громади до інноваційної діяльності.

3.

Вивчення й аналіз передового педагогічного досвіду навчальних закладів України; аналіз літератури, нормативних документів щодо проблеми духовно-морального виховання особистості.

Вересень -жовтень

2016 р.

Забезпечення організаційних, нормативно-правових та матеріально-технічних умов.

 

 

Система управління дослідно-експериментальною роботою.

4.

Розробка локального нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи  в школі.

 

Жовтень-листопад

2016 року

5.

Дослідження стану розробленості проблеми національно-патріотичного виховання в умовах навчального закладу, вивчення кращого педагогічного досвіду з даного питання

Листопад 2016 р.

Підготовка педагогів до дослідно-експериментальної діяльності та реалізації завдань експерименту

6.

Вивчення потенційних можливостей суб'єктів дослідно-експериментальної роботи.

 

 Листопад

2016 р.

  Психологічна підготовка педагогів до дослідно-експериментальної діяльності та реалізації завдань експерименту.

7.

Формування структури змісту дослідно-експериментальної діяльності навчального закладу.

 

Вересень – травень

2016 р.

Програма дослідно-експериментальної роботи школи на 2016-2021 рр.

8.

Налагодження співпраці з питань експерименту з вищими навчальними закладами, позашкільними навчальними закладами,громадськими організаціями та установами.

Вересень 2016 року

Активізація співпраці з іншими навчальними закладами та установами інноваційної діяльності педагогів.

Угоди про співпрацю з іншими навчальними закладами та установами.

9.

Створення та апробація лабораторій:

-   духовно-морального становлення особистості;

-  інформаційної культури;

-  національно-патріотичного виховання;

-  інтерактивних технологій духовно-морального становлення особистості;

-  лабораторії психологічного супроводу (моніторингові дослідження)

Жовтень 2016 р. -травень 2017 р.

Активізація інноваційної діяльності педагогів. Залучення педагогічних працівників до наукового дослідження.

Статистично-аналітична робота у ході експерименту.

10.

Підбиття підсумків І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Вересень

2017 р.

Звіт про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальну роботу.

ІІ (концептуально-діагностичний) етап

(жовтень 2017 року – вересень 2018 року)

1.

1.Створення та апробація прогностичної моделі становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на основі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

2.Розробка програми наукової, науково-практичної підготовки педагогічного колективу за обраною темою.

 Жовтень

2017 р.

Запровадження у практику роботи школи прогностичної моделі морально-духовного зростання підростаючої особистості у процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

Наукове обґрунтування проблеми експерименту.    

Методологічна модель системи виховної роботи. Забезпечення реалізації змісту наукового дослідження. Підвищення ефективності педагогічного процесу.

2.

Визначення критеріїв та показників рівня вихованості, сформованості духовно-моральних якостей учнів та їх національної культури.

Жовтень

2016 р.

 Створення бази даних діагностичних методик. 

 

3.

1.Проведення моніторингу серед учнів для визначення рівня сформованості потенціалу духовно-моральних якостей особистості та національної свідомості.

2.Дослідження моніторингу батьківської думки щодо питань духовно-морального становлення підростаючої особистості.

Жовтень 2017 р. - квітень 2018 р.

Кількісно-якісний аналіз проміжних результатів експерименту.

4.

Розробка і затвердження програм спільної діяльності суб'єктів дослідно-експериментальної роботи.

Листопад 2017 р.

Упорядкування педагогічних технологій виховання підростаючої особистості.

5.

Планування інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього простору в даному напрямі.

Грудень

2017 р.

6.

Апробація авторських програм факультативів, курсів, гуртків; педагогічних технологій національно-патріотичного виховання.

Жовтень - листопад

2017 р.

Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу у межах експериментальної діяльності.

7.

 

Підбиття підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Вересень

2018 р.

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальну роботу.

ІІІ (формувальний) етап

(жовтень 2018 року – вересень 2020 року)

1.

1.Упорядкування  авторського досвіду  із проблем духовно-морального, патріотичного спрямування.

2.Визначення тем, пов'язаних з національними, громадянськими, духовними та морально-етичними цінностями, інтегрування змісту навчальних предметів: українська мова та література, зарубіжна література, історія України, правознавство, «Захист Вітчизни»; розробка інтегрованих уроків та оформлення авторських науково-методичних матеріалів.

Жовтень 2018р.

Висвітлення наробок експериментальної роботи у періодичній пресі, інтернет-ресурсах тощо.

 

Організація педагогічного процесу з використанням прогностичних моделей становлення духовно-моральної, національно-патріотичної особистості.

 

2.

1.Внесення коректив до прогностичної моделі становлення  морально-духовної, національно-патріотичної особистості. 

2.Моніторинг ефективності моделі становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на основі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

3.Підбір, аналіз та упорядкування необхідних експериментальних матеріалів (тестів, завдань, анкет), визначення показників рівня сформованості духовно-моральних цінностей особистості.

Жовтень – листопад

2018 р.

Результати моніторингового дослідження.

 

Неперервне спостереження за станом інноваційного розвитку навчального закладу з метою виявлення динаміки змін.

3.

1.Консультування та навчання вчителів, батьків з питань становлення духовно-моральної особистості.

2.Впровадження у навчально-виховний процес ефективних форм та методів освоєння духовно-моральних цінностей  українського народу.

3.Створення системи проектної діяльності педагогів та учнів. Організація позакласних заходів з метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

4.Відпрацювання механізму ефективної взаємодії: учні-учителі-батьки (модель тріади).

Жовтень

2018 р. – травень 2020 р.

Створення інноваційного освітнього середовища в школі.

4.

Продовження апробації розробленого науково-методичного забезпечення проблеми виховання духовно-моральної особистості в процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

Вересень – травень

2019 р.

Удосконалення управління навчально-виховних процесом.

Впровадження нового змісту, форм, методів, технологій виховання підростаючої особистості.

5.

Розробка критеріїв та технології оцінки ефективності системи виховної роботи навчального закладу.

Січень – квітень;

травень – вересень

2019-2020 р.

Об’єктивна оцінка діяльності школи щодо виховання громадянина-патріота експертною комісією шкільної громади (педагоги, учні, батьки).

6.

Здійснення прогностичної оцінки ефективності виховної системи школи як експериментального навчального закладу та внесення необхідних коректив.

7.

Висвітлення проміжних результатів педагогічних здобутків, напрацьованих у ході експерименту, на сайті школи, через засоби масової інформації, проведення конференцій,науково-практичних семінарів тощо.

Протягом етапу

Обмін досвідом, незалежна оцінка результатів експерименту через проведення конференцій, науково-практичних семінарів,  тренінгів та ін.

8.

Підбиття підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Вересень

2020 р.

Звіт про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальну роботу.

ІV (узагальнювальний) етап

(жовтень 2020 року – травень 2021 року)

1.

Співвіднесення результатів експерименту з поставленою метою та очікуваними результатами, узагальнення результатів дослідження.

Жовтень – листопад

2020 року

Обробка результатів експерименту.

2.

Проведення комплексного моніторингу ефективності навчально-виховного процесу за умов реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

Грудень

2020 р. – квітень

2021 р.

Результати моніторингового дослідження.

3.

Узагальнення результатів експерименту:

підготовка методичних рекомендацій щодо використання теоретичних і практичних здобутків експериментальної роботи;

цілісний опис дослідження;

підготовка науково-методичного звіту;

публікація у науково-методичних виданнях.

Вересень 2020 р.-травень 2021 р.

Висвітлення науково-експериментального досвіду навчального закладу (публікації вчителів, спілкування через блоги з громадськістю тощо.).

4.

Узагальнення основних теоретичних висновків дослідно-експериментальної роботи.

Січень -лютий

2021 р.

Опис результатів дослідно - експериментальної роботи.

5.

Підготовка та висвітлення інформації про результати наукового дослідження та досвід роботи педагогічного колективу школи через друковану продукцію, засоби масової інформацію, Інтернет-ресурси тощо.

Лютий

2021 р.

Підготовка та поширення матеріалів, участь педагогічних працівників у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах тощо.

6.

Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах тощо.

Березень 2021 р.

 

Презентація та обговорення результатів дослідно-експериментальної роботи.

7.

Підбиття підсумків дослідно-експериментальної роботи.

Травень

2021 р.

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи.

 

 

 

 

     Науковий керівник                                                                                                                              І. Д. Бех

 

     Директор школи                                                                                                                                  Г. І. Пономаренко

 

      Координатор                                                                                                                                       Г. Е Самойленко