КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №29" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

! Сьогодні Часы в заголовке окна Календар України. Українське ділове мовлення Back to TOP

Звіт директора школи

 Звіт директора за 2016-2017н.р.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 29»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.    Загальні відомості про навчальний заклад:

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» Дніпровської міської ради розташований за адресою:

49051, м. Дніпро

вул. Батумська, 64

тел.: 270673;  тел./факс: 270673

e-mail: sz029@dnepredu.dp.uaSSH29@i.ua

Школа заснована в 1968 році.

Проектна потужність: 600 учнів

Матеріальна база школи: 

26 навчальних кабінетів, 1 навчальна майстерня, 2 спортивні зали, актова зала, їдальнябуфет, методичний кабінет, учительська кімната, бібліотека,кімната групи подовженого дня (ГПД), спальня для 1-класників, читальна зала, 1 кімната Бойової Слави, 1 кімната народознавства, медичний кабінет, стоматологічний кабінет,  комп’ютерний клас, кабінет психолога, тренінговий кабінет.

Режим школи: п’ятиденний,  школа працює в одну зміну.

Склад педколективу: у школі працюють  32вчителя: 30 з них мають повну вищу освіту, 2-середнюспеціальну, 15 педагогів мають стаж більше 20 років, 5 вчителів  мають звання «Старший вчитель», 4 вчителів мають звання «Вчитель-методист», 1 – «Відмінник освіти»;15 вчителів – вищої категорії, 4 – І категорії, 4 – ІІ категорії, 9 – категорії «спеціаліст».

Пріоритетами освіти в школі є такі поняття, як особистісна орієнтація навчання, підвищення його якості, розвиток україномовного і культурного простору, створення сприятливих умов для професійного зростання педагогів, вдосконалення методів управління та контролю, реалізація програм психологічного розвитку особистості.

Головна мета школи – розробка інноваційної моделі навчального закладу, збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу шляхами впровадження інноваційних здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Головні завдання:

-      підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, провадження передових навчальних та виховних методик;

-      зміцнення  матеріально-технічної  бази навчального закладу для створення сучасних комфортних умов здобуття освіти;

-       удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів згідно  з сучасними вимогами;

-      формування оптимальної мережі школи, що відповідає сучасним потребам населення;

-      забезпечення умов для ведення допрофільної та профільної підготовки, зорієнтованих  на індивідуалізацію та варіативність;

-      забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням ГПД відповідно до потреби громадян міста;

-      здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів;

-      забезпечення рухової активності учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів.

Методичні завдання:

̵    забезпечення функціонування та динамічного розвитку науково-методичного середовища школи;

̵    надання психолого-педагогічної підтримки педагогічним працівникам і залучення їх до системної науково-методичної роботи безпосередньо на робочих місцях;

̵     сприяння подоланню проявів формалізму у методичній роботі на всіх рівнях, впроваджувати інтерактивні форми організації методичної роботи, диференційовані підходи до роботи з кадрами. Широке використання освітніх порталів, соціальних мереж, сприяння побудові шкільних комп’ютерних локальних мереж;

̵     здійснення роботи закладу відповідно до вимог нового змісту початкової освіти. Забезпечення  умов для якісного викладання у 2-4-х класах предмету «Інформатика»;

̵     через курсову перепідготовку, самоосвіту, роботу методичних об’єднань забезпечити якісну роботу педагогів з реалізації Державних стандартів початкової освіти та загальної середньої освіти;

̵     систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту початкової освіти та залучати до співпраці.

Виховні завдання:

̵     активізування роботи системи позакласного та позашкільного виховання дітей та учнівської молоді;

̵  орієнтування виховної системи закладу на визнання пріоритету духовно-моральногота  національно-патріотичного становлення особистості;

̵   посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії із навчальним закладом;

̵    найефективніше використання національних традицій, сучасного педагогічного досвіду та досліджень сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;

̵     сприяння розвитку учнівського самоврядування як центру самореалізації особистості.

 2.Кадрове забезпечення навчального закладу:  

               На початок 2016- 2017 н.р. до роботи приступили 32 педпрацівника, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту. Навчально-виховний процес забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників СЗШ № 29 проводиться за планом згідно з Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 29» проводиться з метою:

̵     встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

̵     активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2016-2017 н.р. атестовано 5 вчителів (15%). Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 3-ом вчителям. Підвищили  свою кваліфікаційну категорію 2 вчителя.

Результати атестації педагогічних працівників:

Кількість педагогічних працівників

Навчальні роки

2014

2015

2016

2017

Всього атестувалося

8

4

8

5

В тому числі:

Вища категорія

1

2

1

0

І категорія

1

1

1

1

ІІ категорія

0

0

4

1

Спеціаліст

0

0

0

0

Педагогічні звання

0

0

0

0

Підтвердження категорії та звання

6

1

2

3

 

Кількістьть педагогів, які пройшли категорійнікурси

Навчальні роки

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Пройшли

2

5

4

5

 Було пройдено некатегорійні курси та тренінги: «Методика викладання у початковій школі предмета «Основи здоровя» за інтерактивною технологією – освіта на основі розвитку життєвих навичок» - 3 вчителя, «Сучасний підручник як інструментарій компетентнісно орієнтованого навчання. Шляхи ефективного впровадження» - 1 вчитель, «Профілактика ВІЛ на робочих місцях» - психолог (у м. Одеса). Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі закладу декілька років відвідують постійно діючі курси  «Intel». У 2016-2017 н.р. курси пройшли 3 вчителів.

3.  Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованими медпрацівниками: лікарем – педіатром та медсестрою, які є штатними працівниками дитячої поліклініки № 2 міської лікарні № 6  і працюють у школі за графіком. Медичний кабінет розташований на І поверсі школи, повністю забезпечений необхідними медикаментами. Учні розподілені на фізкультурні групи за пробою Руфьє згідно з рекомендаціями дільничних педіатрів.

4. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів усіх класів. Забезпечує його ТОВ «Контракт Продрезерв-5», штатні працівники якого  готують смачні сніданки та  обіди, забезпечують чудовими хлібо-булочними виробами. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1-4 класів та бажаючі із 5-10 кл. охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Столи накривають зарозробленим графіком. Учні  1-х класів харчуються на перерві після 1 уроку, 2-4 класи - після 2 –го уроку, 5-10 класи - після 3-го уроку. Учні організовано відвідують їдальню у супроводі вчителів.

Лікар та медична сестра ретельно слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням двотижневого меню, затвердженого СЕС, дотриманням дітьми санітарно-гігієнічні вимог до прийому їжі. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Працівники харчоблоку своєчасно проходять належні медичні огляди. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 77% учнів школи, буфетною продукцією - 22%. У початковій школі всі учні були охоплені гарячим харчуваннямВартість харчування на 26.05.2017 р. складала 16грн. 99 коп. для учнів 1-4 класів (бюджет – 11,99 грн.,  батьківські внески (за бажанням) – 5 грн.), для учнів 5-10 класів – 15 грн.

Шкільною їдальнею продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

-         вихованці ГПД,  які звільнені від сплати на 100% - 6 учнів,на 50%-9 учнів;

-         діти під опікою – 14,38 грн. – 7 учнів;

-         малозабезпечені – 14,38грн. –5 учнів;

-         діти, батьки яких є учасниками АТО – 14,38 грн.- 2 учнів;

-         багатодітні – 14,38 грн. – 39 учнів. Всього 68учні (14,6%).

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

5. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2016-2017 навчальному році організація безпечного проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці у навчальних закладах. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові, нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою та класними керівниками  проводилися профілактично-просвітні заходи щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

        У навчальному закладі проводиться належна робота щодо створення безпечних умов навчання,попередження нещасних випадків. Розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Адміністрацією закладу в період 2016/2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, відповідальні особи за пожежну безпеку, комунікацій електрогосподарства, тепло-водопостачання, а такожроботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні,оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичні огляди.

 Будівля школи та приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування,на що акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

У приміщеннях школи розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту, у 2016-2017 н.р. День ЦЗ проводився 26 квітня.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та електропроводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві. За період 2016-2017 н. р. травматизму під час навчально-виховного процесу немає. 

6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» Дніпровської міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2016 року в школі було відкрито 17 класів, у яких навчалося 464 учні. Середня наповнюваність учнів у класах складає 27,3%. У цьому році відкрито один 10 клас економічного профілю.

У школі створена і діє система роботи допрофільного навчання в 8-9-х класах. З цією метою введено в навчально-виховний процес викладання курсів за вибором і факультативів, а саме: українознавство, «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції», «Самопізнання та соціалізація підлітка», «Сходинки до вершини «Я»», російська мова як факультатив та курс за вибором «Етика» у 5-6-х класах.

Аналіз успішності за 2015-2016 та 2016-2017 н.р.

Класи

К-ть

учнів

Рівні

Класний керівник

низький

середній

достатній

високий

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

2-А

33

0

0

1

3

23

70

9

27

Мошура Н.В.

2-Б

34

0

0

5

15

20

59

9

26

Богомаз Н.М.

3-А

29

0

0

7

24

17

59

5

17

Амельчева Н.Д.

3-Б

29

0

0

9

31

15

52

5

17

Полішко А.І.

28

0

0

9

32

15

54

4

14

Козуб Ю.А.

4-Б

27

0

0

8

29

14

52

5

19

Кривенко Я.В.

2-4 кл.

180

0

0

39

21

104

57

37

21

 

5-А

24

0

0

14

58

8

33

2

8

Калашник О.М.

5-Б

22

0

0

11

50

9

41

2

9

Маринич Т.В.

6-А

19

0

0

15

79

4

21

0

0

Цодікова Л.М.

6-Б

27

0

0

14

52

10

37

3

11

Руденок О.Р.

7-А

30

0

0

23

78

7

23

0

0

Коваленко С.В.

7-Б

17

0

0

14

82

1

6

2

12

Такшина І.О.

8-А

33

0

0

26

79

6

18

1

3

Сердюк І.В.

9-А

27

0

0

24

88

4

    12

0

0

Артеменко Б.О.

10-А

27

0

0

15

56

12

45

0

0

Удовиченко В.Г.

5-10 кл.

226

0

0

156

69

60

27

10

4

 

2-10 кл

406

0

0

195

48

164

42

47

12

 

 2016-2017 н.р.

1-10 кл

463

 0

195

48

164

42

47

12

2-9 кл

355

0

0

194

54

163

46

38

11

 2015-2016 н.р.

1-9 кл

419

0

0

194

54

163

46

38

11

 

Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 47 учнів, що становить  12 %.

Результати державної підсумкової атестації ви 4-х, 9-х класах показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА відповідає річному оцінюванню.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Створений і діє Єдиний освітньо-інформаційний простір регіону і наша школа має свій власний сайт, блоги вчителів, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процесу.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим. Також кожен вчитель має свій блог на сайті школи де є зворотній зв'язок з учнями та батьками.

Переможців і призерів предметних олімпіад районного рівня – 12 учнів, міського рівня – 1 учень з образотворчого мистецтва:

- Чорна Владислава (10-А)- географія – ІІ місце,

- Чечель Анастасія  (10-а кл.) - географія – ІІІ місце,

- Чечель Анастасія  (10-а кл.) - правознавство – ІІІ місце,

- Ізотова Олександра (8-А) – українська мова – ІІІ місце,

- Ізотова Олександра (8-А) – біологія– ІІІ місце,

- Ізотова Олександра (8-А) – історія– ІІІ місце,

- Алексеєва Софія (10-А) – біологія – ІІІ місце,

- Романішена Катерина (10-А) – біологія – ІІ місце,

- Пітенько Олександра –(9-А) біологія- ІІІ місце,

- Соріна Владислава (7-Б) – ІІ місце в районному та ІІ місце в міському етапах Всеукраїнської олімпіади з образотворчого мистецтва,

- Хасан Марва (10-А)- художня культура- ІІІ місце,

 - Головій Нікіта  (8-А) –  історія– ІІІ місце.

У ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України – взяли участь 5 учнів 9-10 кл. (Чорна В. - секція з української філології, Чечель А. – секція з історії, Кравець Н., Ісмагілов О., Катруц А. – секція з математики).

 

Конкурс

Сертифікат

Кількість призерів по навчальних роках

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

КОЛОСОК

золотий

4

13

13

7

0

6

45

срібний

7

9

31

45

31

38

34

простий

0

16

20

18

29

11

18

Всього

11

38

64

70

60

55

97

ЛЕВЕНЯ

відмінний

0

0

5

0

0

0

0

добрий

0

0

19

11

5

0

1

простий

0

8

15

21

1

0

4

Всього

0

8

39

33

6

0

5

КЕНГУРУ

відмінний

2

2

3

7

1

3

4

добрий

18

25

50

33

9

7

29

простий

26

24

69

74

93

107

41

Всього

46

51

122

114

103

117

79

ПАТРІОТ

Золотий

0

0

0

0

0

0

 

Срібний

0

1

1

1

0

4

 

Бронзовий

5

9

3

0

0

0

 

Простий

19

46

33

44

30

25

 

Всього

24

56

37

45

30

29

70

ГРИНВІЧ

Золотий

1

0

3

0

1

0

0

Срібний

2

0

1

0

0

1

0

Бронзовий

3

0

0

1

0

0

0

Простий

13

21

19

25

31

25

54

Всього

19

21

23

26

32

26

54

БЕБРАС

Золотий

0

0

3

0

0

0

0

Срібний

0

0

0

0

1

4

1

Бронзовий

0

0

0

0

0

0

0

Простий

0

0

0

0

1

2

8

Всього

0

0

3

0

2

6

9

СОНЯШНИК

І ступінь

0

1

6

4

2

4

20

ІІ ступінь

0

1

2

4

1

3

0

ІІІ ступінь

0

4

5

7

17

6

10

Простий

0

23

21

32

22

27

39

Всього

0

29

34

47

42

40

69

ГЕЛІАНТУС

І ступень

0

0

3

0

0

3

0

ІІ ступень

0

0

0

0

0

0

4

ІІІ ступень

0

0

2

0

0

0

6

Простий

0

0

13

0

0

67

35

Всього

0

0

18

0

0

70

45

ТУРІНТЕЛ

І ступень

0

0

0

0

1

0

0

ІІ ступень

0

0

0

0

0

0

0

ІІІ ступень

0

0

0

0

0

0

0

Простий

0

0

0

0

2

0

0

Всього

0

0

0

0

3

0

0

 Але в навчальній роботі є напрямки, яким треба у наступному році приділити підвищену увагу, а саме:

-                      покращити роботу з підготовки учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад;

-                      всім вчителям-предметникам треба активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

-                      необхідно оновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів;

-                      активізувати роботу  учнів школи  у Малій академії наук;

-                      залучати активніше до участі у педагогічних конкурсах  вчителів школи та друкування їх статей у періодичних фахових журналах.

7. Науково-методична робота

   Згідно наказу МОН України №731 від 30.06.2016 та наказу школи №16/1 від 30.06.2016 року Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» отримала статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня і почата роботу над І підготовчим етапом науково-дослідницької роботи на тему «Система духовно-морального становлення підростаючої особистості в процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання».

        16-18 березня 2017 року   школа брала участь у восьмій міжнародній виставці у м. Києві «Сучасні заклади освіти - 2017»та взяла участь у конкурсі з досвіду роботи школи на тему: «Соціалізація  дітей та дорослих через проекти «Вчимося жити разом», «Профілактика ВІЛ/СНІД  на робочих місцях»,   «Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації» у тематичній номінації «Сучасні соціально - психологічні та педагогічні технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації», яку підготували психолог Скиба А.Ю., вчителі-тренери Войнова С.В., Сердюк І.В., Копиця А.П.,Козуб Ю.А.

  Троє вчителів школи взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Сучасний урок -2017».

20 квітня 2017 року школа взяла участь у всеукраїнській науковій конференції  у м. Дніпро «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства» та опублікувала у збірнику конференції статтю «Духовно-моральне становлення підростаючої особистості в процесі національно-патріотичного виховання в Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №29» м. Дніпра»

З метою підвищення інтелектуальної активності учнів щодо володіння сучасними знаннями проведено певна робота, а саме:

-  організовано психолого-педагогічний супровід дітей з яскраво вираженими здібностями до окремих предметів та видів діяльності;

-  залучено обдарованих дітей до науково-дослідницької, пошукової роботи, участі у конкурсах, проектах, олімпіадах, турнірах різних рівнів, інтелектуальних змаганнях, роботі  МАН  ( 8 учнів є слухачами різних відділень МАН).

Продовжують свою роботу шкільні методичні об׳єднання  вчителів початкової школи, суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, класних керівників.

На засіданнях кафедр розглядались актуальні питання навчання та виховання учнів. Були складені діагностичні, методичні карти вчителів, що дало можливість ефективно спланувати індивідуальну роботу вчителів, спрямовану на вдосконалення їх фахового рівня.

Проаналізувавши  науково-методичну роботу в школі, слід відмітити деякі недоліки:не в повній мірі застосовується комп’ютерна підтримка уроків;

-   мала кількість друкованих робіт педагогів у професійних періодичних виданнях; 

-   матеріально-технічна база кабінетів потребує вдосконалення (оснащення комп’ютерною та оргтехнікою);

-   недостатня участь педагогів школи у нових міжнародних проектах.

 Треба відмітити  позитивну роботу психолога Скиби А.Ю. з підвищення свого методичного рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу в цілому; роботу вчителів Удовиченко В.Г., Ніканішиної Л.В. щодо ведення наукової роботи в закладі. Однак вчителям-предметникам необхідно продовжити роботу над підвищенням свого професійного рівня, використовувати комп’ютерну підтримку викладання дисциплін, систематизувати свої творчі роботи для друку у періодичних фахових виданнях та продовжити роботу над науково-методичною темою області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

8.Робота психологічної служби

З метою збереження психологічного здоров’я учнів у 2016-2017 н.р. психологом школи було проведено такі заходи:

- початкова школа (1-4 кл.)  вправи на розвиток пізнавальних процесів: мислення, уваги, пам’яті, проектні методики для розвитку творчих здібностей дітей,вправи на ре­лаксацію.

- середня школа (5-8 кл.)   психологічні тести на виявлення агресії, тест на виявлення тривожності, тест рівня шкільної мотивації, проективний тест на виявлення міжособистісних відносин у сім’ї, по результатам діагностики проводились індивідуальні бесіди, корекційна робота;

- старша школа (9- 10 кл.) - профорієнтаційна робота, консультації з при­воду психологічної готовності до ЗНО, вправи на зняття психологічного напруження. Також були проведені індивідуальні бесіди з дітьми, які потребують підвищеної педа­гогічної уваги, по результатам діагностики проводились і індивідуальні бесіди, корек­ційна робота, анкетування в межах експериментальної роботи школи.

- проводяться батьківські всеобучі, надаються рекомендації батькам майбутніх першок­ласників.

        У  2016-2017 н.р. у школі відкрито тренінговий кабінет, який було матеріально оснащено за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 23 травня 2017 року у тренінговому кабінеті психологом школи  Скибою А.Ю. проведено показовий тренінг з впровадження інтерактивної гри «Маршрут Безпеки»з метою профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД та збереження репродуктивного здоров’я підлітків» з учнями 10 класу для гостей з Німеччини та України: Сюзанни Шардт – експерта проекту з Німеччини «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій», Тетяни Хімченко – заступника керівника проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій з України м.Київ

Соціально-психологічна служба здійснювала постійний контроль та допомогу родинам СЖО, сумісно з районними соціальними службами відвідували проблемні родини, обстежували житлово-побутові умови та допомагали в оформленні документів.

З учнями, які стоять на внутрішкільному обліку та їх батьками психологом у межах повноважень постійно проводяться індивідуальні бесіди, тести на виявлення міжособистісних відносин у сім’ї, ради профілактики, роз’яснювальна та корекційна робота.

 9. Організація виховної роботи в школі.

На виконання закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Концепції превентивного виховання дітей та молоді», «Концепції національно – патріотичного  виховання», Указу Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», а також враховуючи «Методичні рекомендації з організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017  н.р.»,  з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в СЗШ № 29 протягом 2016-2017 н. р. виховна робота  планувалась і здійснювалась за такими напрямками і проектами: національно-патріотичне виховання «Я – патріот», формування здорового способу життя «Здорова дитина – багата країна», превентивне і правове виховання «Я і закон», родинно-сімейне виховання «Я, родина, Україна».

Традиційно новий навчальний рік було розпочато Святом першого  дзвоника «Перше вересня – День знань» та першим уроком «Це – наше і це – твоє»». З нагоди відзначення річниці нашого міста цікаво і яскраво відбулося свято «Моя гордість – Дніпро», виховні години «Місто на Дніпрі», фотовиставка  «Моє місто». В рамках Міжнародної акції «Шануймо Україну» в школі відбулася акція «Голуб миру», в якій взяли участь понад 248 учнів. З нагоди відзначення Міжнародного Дня миру пройшли виховні години «Ми за спокій і мир на землі».

З  нагоди відзначення Дня вчителя в закладі пройшов День самоврядування, під час якого учні 9-А та 10-А класів сумлінно і творчо виконували обов’язки вчителів - предметників та класоводів, також учні привітали працівників педагогічної праці святковим концертом.

День захисника України було відзначено виховними годинами «Професія захищати Батьківщину», спортивно-ігровими змаганнями «Нумо, козаки», вікторина «Який же ти козак?».Із задоволенням учні взяли участь у брейн – ринзі «Воїн крізь віки». Пізнавальну вікторину  «Дніпропетровськ у цікавих фактах» провела Руденок О.Р. для учнів 6-7 класів. Змістовно пройшла розважально – пізнавальна ігрова програма «Поговоримо про рідну мову»(Соколова Н.Ю.), яка була присвячена Дню української писемності.

З нагоди відзначення річниці визволення м. Дніпропетровська, України від фашистських загарбників в закладі пройшов місячник героїко-патріотичного виховання, в ході якого були проведені уроки мужності «Тільки пам’ять не сивіє», акція «Ветеран живе поруч», мітинг та покладання квітів до меморіальної дошки героя Радянського Союзу Волохова О.М. В кімнаті Бойової Слави були проведені екскурсії для учнів нашої школи «Шляхами моїх рідних». Пізнавальним  був захід «Зустріч двох поколінь», на якому учасник партизанського загону Клочков І.К.  розповів учням про свій бойовий шлях.

На День Святого Миколая відбувся святковий захід «Святий Миколай», дітям пільгових категорій школи були вручені подарунки. Для  учнів 1- 4 класів пройшли новорічні ранки. Учні 5-8класів взяли участь у розважальної програмі «Новорічний серпантин», учні  9-10 класів  - «Новорічний вечір». Традиційно відбулася виставка творчих робіт проекту «Збережи ялинку», «Ялинковий букет». Цікаве і веселе свято «Різдвяний калейдоскоп» відбулося для наймолодших учнів школи (1-4 кл.) та їх батьків під час зимових канікул.

         До Дня Соборності України в школі пройшли виховні години «Соборна мати - Україна, одна на всіх, як оберіг», вікторина «Україна – рідний край», екскурсія «Звичаї та обряди українців» в музеї «Народознавства». З нагоди відзначення 28 річниці виводу радянських військ з Афганістану виховні години «Афганістан: біль і пам'ять», зустріч з воїном - афганцем Цирульником О.М., літературне читання книги О.Стовби «Я повернуся, мамо!». У лютому  проведені години спілкування «Герої Небесної Сотні», сторітелінг «Місцями Революції Гідності». До Міжнародного дня рідної мови учні взяли участь у брейн - ринзі «Слово наше рідне – слово українське», лінгвістичній грі «Мова-коштовний скарб народний».

На честь вшанування пам’яті Кобзаря в школі пройшли Шевченківські дні: класні години «Тобі, Тарасе, шану складемо»,  слайд-мандрівка «Уклін тобі, Кобзарю», усний журнал «Шевченко – великий син великого народу».

З метою відзначення річниці Чорнобильської трагедії відбулися мітинг «Чорнобиль – біль планети», єдиний урок «Пам’ятні Дзвони Чорнобиля».

З нагоди Дня Примирення та  Перемоги над нацизмом у Європі було організовано виховні години  «Ваш світлий подвиг незабутній», урочистий концерт «Свято зі сльозами на очах».

До дня слов’янської писемності цікаве свято провели вчителі української мови та літератури. Учні із задоволенням взяли участь у святі Вишиванки.

Наша школа бере участь  у експериментальній   роботі з національно-патріотичного виховання. Протягом  року проводилися заходи, на яких застосовувалися нові форми роботи такі, як: геокешинг «Історія ІІ світової війни» (вчитель – Ніканішина Л.В.), скрінкаст «Українська національна кухня» (Коваленко С.В.), імідж - коктейль «Поетична моя країна»  (Сердюк І.В.), майстер - класи із виготовлення арт - листівок для українських воїнів (Мошура Н.В.), колаж з теми «Рідну землю, де ми живемо, Україною звемо!» (Сердюк І.В.),, психологічний тренінг «Вчимося бути справжніми українцями» (Скиба А.Ю.), звіт - мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю» (Амельчева Н.Д.), гра - квест «Моя Україна» (Руденок О.Р.), урок-презентація «Це – моя Україна, земля рідна моя!»  (Цодікова Л.М.). З метою виховання в учнів поваги до державних символів України, формування національної свідомості та патріотизму, почуття шани до рідної землі та свого народу, політичної та правової культури  був проведений історико-літературний віраж «Краса і велич символів  державних» (Соколова Н.Ю.).

З метою поглиблення знань учнів про нашу державу – Україну, формування національної свідомості школярів було проведено у вересні і березні 2016-2017 н.р. анкетування «Рівень громадянської свідомості». При порівнянні  результатів анкетування учнів 8 і 10 класів було видно що проведені заходи дуже вплинули на громадянську свідомість підлітків, учні почали більше цікавитися історією України. Другий рік поспіль  команда школи бере участь у грі «Сокіл-Джура», метою якої є не пам’ять про історію козацтва та опановування козацької культурної спадщини.

На базі школи працює багато гуртків: «Сувенірна краса», «Умілі ручки», «Чарівний пензлик», «Золоті рученята», «Вокальний спів», театральний гурток «Калейдоскоп»), в яких учні розвивають творчі навички, ініціативу, естетичний смак. Також працюють гуртки «Інспектори дорожнього руху», «Юний стрілок», Євро клуб, «Залізнична дорога». Багато учнів залучені в спортивні гуртки з баскетболу, футболу, шахів, Таеквондо,  Чер лідінг.

Керівники  гуртків патріотичного напрямку «Юні краєзнавці»,  «Стежинами нашої історії»,  «Народознавство» залучають учнів до пошукових робіт історичних реліквій, якими потім збагачують кімнату Бойової слави та кімнату Народознавства. Ведеться «Книга пам'яті  «Моя родина у ІІ світовій війні». Школа тісно співпрацює з історичним музеєм ім. Д. Яворницького та будинком-музеєм Д.Яворницького. Були проведені виїзні екскурсії: старшим науковим співробітником музею ім.. Яворницького Лебедєвою Л.П. - «Партизанський рух на Дніпропетровщині», Старшим Науковим співробітником          Хоменко О.О.– «Як солдату вижити на війні?», Старшим науковим співробітником музею ім.. Яворницького Бондаренко Л.І. -  «Листи з 43», «Славянські традиції. Новий рік». Також підтримується тісний зв’язок з музеєм Ткума єврейського народу. Науковим співробітником музею Рибалка В.Г. проведена лекція «Страшні сторінки історії 32-33 р. Голодомор», екскурсія «Роки окупації Дніпропетровська».  Робітниками музею проведено музейний урок при участі представників Берлінського,  Київського, Івано-Франківського історичних музеїв, де були залучені учні 9-10 класів школи. Учні взяли участь у засіданні недільного клубу музею Ткума «Напередодні катастрофи. Кінець ХІХ - початок ХХ століття».

В рамках місячника «За здоровий спосіб життя» відбулися:  виховні години «Формула здорового способу життя», «Безпека дитини  в Інтернеті», продовжується робота за проектом «Маршрут Безпеки»  (профілактика ВІЛ/СНІД, пропаганда здорового способу життя), вікторина  «Наркотики і здоров’я». Учні 10-А класу взяли участь в районному конкурсі агітбригад «Ми за здоровий спосіб життя». В районному конкурсі плакатів та фоторобот «Ні – шкідливим звичкам!»  учні школи посіли призові місця. Агітбригада ЮІР неодноразово проводила пізнавальний захід з правил дорожнього руху для учнів школи (керівник Коваленко С.В.).

З метою подальшої активізації профілактичної роботи з учнівською молоддю з питань здорового способу життя, зміцнення здоров’я через пропаганду здорового способу життя в школі проводяться спортивні змагання з волейболу, стрітболу, баскетболу. Вихованці Кривенкова В. М. приймають участь у всіх районних, міських змаганнях з футболу, баскетболу, легкої атлетики. Команда дівчат з баскетболу посіла І місце ,команда хлопців - ІІ місце на міському рівні на змаганнях «Шкільні ігри Дніпра 2017», на обласному рівні команда дівчат з баскетболу посіла 4 місце. Команда дівчат зі стрітболу посіла ІІ місце, команда хлопців - ІІІ місце на міському рівні.

            З метою превентивного та правового виховання в школі відбулися: акція «16 днів проти насильства», Всеукраїнський тиждень права, тиждень фінансової грамотності, місячник права, в ході яких було проведено: години спілкування на теми «Не проміняй свободу на рабство»,  «Безпека дитини в Інтернеті», «Я і закон», «Як захистити себе від насильства у сім’ї», «Толерантний я – толерантний світ», пізнавальна програма «Обов’язки учнів», бесіди психолога  «Суїцид. Як розпізнати та уникнути трагедії», семінар для батьків «Торгівля людьми: як уникнути пастки?», засідання ради профілактики правопорушень та злочинів, експрес-опитування «Міс та містер      толерантність». Заняття з елементами тренінгу «Як я    виглядаю в очах інших». Арт-студія для молодих вчителів «Крок до стресостійкості». В цьому році проводяться тренінгові заняття з проекту «Вчимося жити разом». Також проведені зустрічі з старшим інспектором  ПРД Шевченко В.І., Інструкторм дорожної залізниці Площенко Л.О., фахівцем з соціальної роботи ЦСССДМ Індустріального району Резнік Ж.О., інспекторами Управління патрульної поліції Карпеченковою Г.В, Очеретяка Н.Ю.

Активною була участь дітей у конкурсах: районному етапі конкурсу "Екотворчість"  (ІІ місце, керівник Сердюк І.В.), відбіркових змаганнях ЮІР (ІІ місце, керівник Коваленко С.В,), районному етапі конкурсу з дизайну «Крок у майбутнє» (10-А кл. Хасан М.), міської акції «Годівничка» (Казарін Д. – ІІ м., Шеїн Р. - ІІІ м.), міському етапі обласного конкурсу «Вода – джерело життя» (4-Б кл Герасічкина А., 6-Б кл. Бармін Д.), міської природоохоронної акції «Первоцвіти Дніпропетровщини» (7-Б кл. Соріна В.), відбірковому етапі міського конкурсу на кращого читця української поезії «О, слово рідне, хто без тебе я» (7-Б кл. Гавриш К.), конкурсної програмі «Собори наших душ» (8-А кл. Панченко В.), міському конкурсі малюнків «Молоде покоління за безпечний дорожній рух»  (7-Б кл. Соріна В.), міському конкурсі творчості дітей «Музей АТО: мої враження та відчуття» (5-А кл. Пініч В.), відбірковому етапі міського конкурсу «Відкрий для себе Україну» (учні 6-Б класу, І місце), у міській інтерактивній грі для школярів «Нові імена твого міста: Соборний район» (10-А кл. І місце), міському конкурсі «Екомир - живи здорово!» у номінаціях «Будинок мрії», «Екомир» -ІІ місце.

З метою формування активної громадянської позиції, доброти, милосердя,  національної гідності і свідомості в школі відбулися благодійні акції на підтримку дітей з дитячих будинків, бійців АТО: «Доброта твого серця», «Поділися іграшкою своєю», «Діти – дітям», «Макулатуринг». Також учні школи взяли участь у екологічних акціях: «Школа – мій дім», «Годівничка», «Птахи нашого міста», «Збережи дерево», «Зробимо Україну чистою».

 

10.   Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.

 

Категорія

Усього

Діти-сироти:

3

Діти, позбавлені батьківського піклування

4

Діти з багатодітних сімей:сімей

27

дітей

39

Діти з малозабезпечених сімей, сімей

4

дітей

5

Діти-інваліди

4

Діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи

3

Діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків (у т.ч. під час участі в АТО)

0

Діти  з сімей, які  виїхали з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, Донецької та   Луганської областей

14

Діти учасників АТО (без загиблих)

7

Всього дітей пільгових категорій

79

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці», «Комп’ютер», «Димок», зустрічі з працівниками управління – служби у справах дітей, з ведучими спеціалістами центру сім’ї та молоді.

На контролі в школі на ВШО стоїть 3 учня і сім’ї, які потребують особливої педагогічної уваги, 3 учня – схильних до тютюнопаління. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями в полі зору учителів, батьківської громади, парламенту школи, ради профілактики.

В школі працює рада швидкого реагування. Проведено 47 засідань, на яких  заслухані питання про поведінку учнів, відвідування уроків, батьки попереджені про необхідність постійного контролю за дітьми, відповідальність  за виховання

            З метою запобігання уходів з дому у навчальному закладі ведеться тека „SOS”, в якій зібрані  дані про учні, які потребують додаткової педагогічної уваги, коло їх спілкування (адреси, телефони), що у разі необхідності повинно прискорити розшук дитини.

            Скоєних злочинів та правопорушень  нашими дітьми не зафіксовано.

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Правопорушення

1

0

4

0

0

0

0

0

злочини

0

0

0

2

0

0

0

0

 

11.  Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробни­цтво, позакласні виховні заходи.

Завдання педагогічного колективу СЗШ № 29: допомогти випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії.

З цією метою, починаючи з 5-го класу проводиться анкетування учнів профорієнтаційної направленості. Для учнів 9-х класів проводиться анкетування з метою виявлення нахилів до тієї чи іншої галузі науки; зустрічі з ведучими спеціалістами районного центру зайнятості, соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді.

Значна увага приділяється співробітництву школи з ВНЗ, технікумами, училищами. Проводяться бесіди, зустрічі. Учні школи відвідують «Дні відкритих дверей» у навчальних закладах міста. Так випускники школи ознайомлені з питаннями профорієнтації ПТУ №2, ПТУ №5, ВТУ-17, ДЦПТО, комп’ютерної академії «ШАГ», політехнічний коледж, зварювальний технікум, ДЦПОТ, машинобудівний коледж. Проведено заняття про перспективи роботи в Державному підприємстві «Конструкторське бюро Південне»

Психологом та соціальним педагогом школи серед учнів 9-х класів проведено дослідження та анкетування з метою виявлення професійних інтересів та схильностей учнів.

Попереднє працевлаштування випускників 9-х класів

Класи

Всього

учнів

10 кл.

СШ № 29

10 кл.

інші школи

ПТУ

Технікум

Не влаштовані

9-А

27

17

0

6

6

0

 

 12.    Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі

Виховання учня в школі та сім'ї щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують родини вдома, складають акти житлово – побутових умов, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого - педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції. 

В цьому році був проведений День довкілля, де батьки, вчителі, учні  прибрали територію школи, пофарбували приладдя на ігровому та  спортивному майданчиках, поставили спортивні тренажери  на подвір’ї школи. 

 

13. Фінансово-господарська діяльність

 

 

 

  ПІД ЧАС  ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО НОВОГО 2017-2018 н.р.,  З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ УСІХ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ  В ЛІТНІЙ ПЕРІОД  ТАКОЖ ЗАПЛАНОВАНО ЗДІЙСНИТИ:

 

·               ревізію обладнання теплового вузла;

·               підготовку вузла вводу і елеваторних вузлів до роботи в осінньо-зимовий період;

·               вимірювання опору заземлюючого контуру;

·               ревізію технологічного та холодильного обладнання харчоблоку;

·               повірку лічильників тепла;

·               частковий ремонт і заміна труб холодного водопостачання;

·               косметичний ремонт  харчоблоку та їдальні;

·               поточний ремонт  усіх учнівських меблів ;

·               косметичний ремонт усіх навчальних кабінетів та санвузлів;

·               косметичний ремонт спортивних залів;

·               косметичний ремонт коридорів навчального корпусу.

 

АДМІНІСТРАЦІЯ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ШКОЛИ ЩИРО ВДЯЧНІ БАТЬКАМ ЗА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ, МОРАЛЬНОЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ В УТРИМАННІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

Також у результаті тривалої  плідної співпраці за різними напрямками профілактичної роботи з  Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)  КЗО «СЗШ №29» Дніпровської міської ради також отримав чудову можливість підписати угоду про співпрацю та взяти участь у проекті  GIZ «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», направленого на відновлення будівлі школи, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази, а саме: отримані нові зростові меблі з регулюванням висоти (столи та стільці) для початкової, середньої та старшої школи, 10 нових універсальних класних дошок для роботи не тільки з крейдою, а й маркерами. Отримано обладнання для облаштування спортивного (тренажерного) майданчику на території школи, велике спасибі батькам за його встановлення.

           Завдяки цій співпраці отримано будівельні матеріали, меблі та технічне оснащення для облаштування тренінгового кабінету. Спасибі батькам, які взяли участь у його ремонті та облаштуванні.

           Закінчуються   ремонтні роботи з повної санації санвузлів навчального закладу, заміни старих дерев’яних вікон на металопластикові у коридорах та класних кімнатах, покращення повітрообміну у приміщеннях школи через встановлення  рекуператорів, утеплення та  заміни покрівлі, утеплення всієї будівлі школи, що створить комфортні умови для учасників навчально- виховного процесу.

ОДНАК, ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМНИМИ ТАКІ ПИТАННЯ:

·               Наявність на території школи старих дерев, що потребують спилу або омолодження через загрозу здоров’ю учасників навчально-виховного процесу,  нанесення пошкоджень будівлі школи;

·               Здійснення ремонту шкільної системи каналізації та холодного водопостачання;

·               Технічне забезпечення  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, подальше забезпечення інформатизації управлінського та навчального-виховного   процесу.

·               Конструювання  й аналіз уроку за інноваційними технологіями навчання та їх технічне забезпечення

·               Підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного і управлінського процесів.

·               Удосконалення роботи з обдарованими та здібними учнями.

Сподіваюся на плідну  співпрацю з Вами, батьками, педагогами, депутатами різних  рівнів, громадськими організаціями та всіма небайдужими, яка допоможе знайти шляхи  вирішення цих проблем.

 

14. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з нормативно-правовими документами з питань освіти, розпорядчити документами органів влади, річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю, методичними рекомендаціями, нагальними вимогами сьогодення. Система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль  це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Наявні результати і здобутки в  управлінні закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог з усіма зацікавленими у якісній освіті та вихованні наших дітей.

 

 

 

 

Директор КЗО "СЗШ № 29"                                                      Г.І.Пономаренко